Giới thiệu

Giới thiệu về Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Created: 17/02/2012 08:14 AM

Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học – Trường Đại học Bình Dương được thành lập ngày 01 tháng 07 năm 2009 theo quyết định số 148/QĐ – ĐHBD ngày 05/06/2009 với... Xem thêm