Hoạt động nghiên cứu khoa học

Đại học Bình Dương tổ chức nghiệm thu Giáo trình tiếng việt thực hành - Khoa Việt nam học

Created: 22/08/2011 08:26 AM

Ngày 18/08/2011 phòng Nghiên cứu Khoa học trường Đại học Bình Dương tổ chức nghiệm thu Giáo trình tiếng việt thực hành - khoa Việt Nam học. Xem thêm