Tổng quan

Bằng khen

Created: 23/11/2013 08:38 AM

Xem thêm

Lịch sử hình thành và phát triển

Created: 08/06/2012 02:41 PM

Trường Đại học Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ban hành ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày thành lập... Xem thêm

Hội đồng khoa học

Created: 08/06/2012 02:38 PM

Hội đồng khoa học trường Đại học Bình Dương: Xem thêm

Giảng viên và cán bộ quản lý

Created: 08/06/2012 02:36 PM

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên tính đến ngày 15/12/2009: 420 người, trong đó giảng viên cơ hữu 346 người, cán bộ quản lý 74 người, giảng viên... Xem thêm

Tài chính

Created: 08/06/2012 02:36 PM

Học phí:
· Học phí được công bố vào đầu mỗi năm học. Xem thêm

Ý nghĩa logo trường

Created: 08/06/2012 02:35 PM

Ý nghĩa logo trường Đại học Bình Dương: Xem thêm

Danh mục các phòng, ban, cơ sở Trường Đại học Bình Dương

Created: 08/06/2012 02:27 PM

Với sự phát triển mạnh mẽ theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trường Đại học Bình Dương có vai trò ngày càng to lớn đối với sự phát triển Kinh tế... Xem thêm